Metro A  100%
Metro B  100%
Metro B1  no coverage
Metro C  only outdoor coverage